1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem https://9011.eu/sklep.
  2. Sklep internetowy działający pod adresem https://9011.eu/sklep prowadzony jest przez:

   90.11 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju, adres: al. Jana Pawła II 14c, 43-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod nr. 0000822405, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr NIP 6332241352 oraz kapitał zakładowy: 5 000 zł.
  3. Dane kontaktowe Sklepu:

   90.11 Management spółka z o.o.
   al. Jana Pawła II 14c, 43-330 Jastrzębie-Zdrój
   e-mail: Office@9011.eu
   telefon: +48 512 909 921
   nr rachunku bankowego: 68114020040000350279761056
 2. Definicje
  1. O ile nic innego nie wynika z treści niniejszego Regulaminu, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:
   1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej https://9011.eu/sklep umożliwiający utworzenie Konta.
   2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej https://9011.eu/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia.
   3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   4. Konto – przypisany Klientowi login oraz hasło umożliwiające dokonywanie Zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza zamówienia, podgląd historii Zamówień oraz zmianę danych.
   5. Klient – osoba, który zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.
   6. Regulamin – niniejszy regulamin.
   7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://9011.eu/.
   8. Sprzedawca – 90.11 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju, adres: al. Jana Pawła II 14c, 43-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod nr. 0000822405, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr NIP 6332241352 oraz kapitał zakładowy: 5 000 zł.
   9. Produkt – rzecz albo usługa, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
   10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
   11. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi elektronicznej.
   12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
   13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
   1. prowadzenie Konta
   2. udostępnianie treści zgromadzonych w Sklepie
   3. umożliwienie składania Zamówień
  2. Korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej jest bezpłatne
 4. Ogólne warunki i zasady zawierania umów o świadczenie usługi elektronicznej
  1. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa o prowadzenie Konta może być w każdym momencie rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta.
  2. Umowa o udostępnienie treści zgromadzonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania przeglądania asortymentu Sklepu.
  3. Umowa o umożliwienie składania Zamówień zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
  4. W celu zawarcia umów, o których mowa, w ust. 1 – 3 powyżej, wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Javascript i włączoną funkcją cookies, a także posiadania aktywnego adresu mailowego.
  5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5.  
 6. Informacje o produktach
  1. Informacje o Produktach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
  2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
   1. wskazane są w złotówkach
   2. zawierają̨ podatek VAT
   3. nie zawierają̨ kosztów dostawy; całkowity koszt Zamówienia uwzględniający cenę Produktów wraz z kosztami dostawy, przekazywany jest Klientowi po wyborze sposobu dostawy
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 7. Proces składania zamówień i zawarcie Umowy sprzedaży
  1. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości Zamówienia bez rejestracji
   2. umieścić Produkt będący przedmiotem Zamówienia w koszyku
   3. wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres dostawy Produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru Zamówienia; jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura należy wpisać także dane do faktury
   4. wybrać formę płatności
   5. wybrać sposób dostawy
   6. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
  3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta niezbędnych w celu realizacji Zamówienia.
  4. Złożenie Zamówienia przez Klienta, stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, która wiąże Sprzedawcę jeżeli niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
  5. Po złożeniu Zamówienia, na adres mailowy Klienta wskazany w Koncie albo, jeżeli Zamówienie jest realizowane bez rejestracji, na adres mailowy Klienta wskazany w trakcie procesu składania Zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Klient otrzyma potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przekazania Zamówienia do realizacji.
  6. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi potwierdzenia przekazania Zamówienia do realizacji. Realizacja Zamówienia oznacza przekazanie Produktu podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.
  7. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Płatności
    
  1. Klient może uiścić cenę Produktu według swojego wyboru:
   1. gotówką za pobraniem
   2. przelewem bankowym
   3. PayPal
   4. SkyCash
   5. Blik
   6. karta płatnicza
  2. Gdy przedmiot Zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, wyłącza się możliwość zapłaty gotówką za pobraniem.
 9. Dostawa
  1. Produkt jest dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót).
  2. Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia realizacji Zamówienia przez Sklep.
  3. Klient ma możliwość wyboru podmiotu realizującego dostawę, o której mowa w ust. 1., spośród podmiotów wskazanych przez Sprzedawcę:
   1. Kurier inPost
   2. Paczkomaty inPost
  4. Zamówiony Produkt jest dostarczany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu. 
  5. Sprzedawca ponosi koszty dostawy przy Zamówieniu o łącznej wartości równej lub przekraczającej 500 zł, w pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi Klient.
  6. Dostawa poza granicami Polski jest możliwa na podstawie indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w każdej formie, w tym w formie elektronicznej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. W razie skorzystania z uprawnienia do odstąpienia, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane płatności (w tym koszty dostawy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, a Klient zobowiązany jest, na własny koszt, zwrócić Produkt Sprzedawcy, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 11. Rękojmia i reklamacje
  1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym, w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Jakiekolwiek postanowienie niniejszego puntu X Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień́ Klientów, nabywających Produkty jako Konsumenci.
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
  4. Zgłoszenie wady przez Klienta następuję drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. I ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca jest uprawniony do zażądania od Klienta fizycznego przesłania wadliwego Produktu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I ust. 3 Regulaminu.
  5. W celu zgłoszenia wady wskazane jest opisanie wady (wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną) i podanie daty jej stwierdzenia, a także przekazanie Sprzedawcy potwierdzenia zawarcia Umowy.
  6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania albo, w razie zażądania przesłania wadliwego Produktu na adres Sprzedawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Produktu. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o która cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego zadania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, ze zadanie to uznał za uzasadnione.
  7. Sprzedawca wyłącza rękojmię z tytułu sprzedaży Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Klienta z tytuł gwarancji producenta.
  8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług, należy kierować na adres mailowy wskazany w pkt. I ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca rozpatrzy takie reklamacje niezwłocznie.
 12. Dane osobowe
  1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów oraz użytkowników strony internetowej www.9011.eu.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://9011.eu/polityka-prywatnosci/
 13. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).